Ulagy dezinfeksiýa etmek CX-24 Model Sanitizasiýa spreýi 2021 ULV duman enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Awtoulaglary dezinfeksiýa kanaly CX-24 Ulaglary çalt, täsirli dezinfeksiýa etmek üçin döredildi ýa-da adamlar arassaçylyk gorag meýdanyna girmeli ýa-da käbir hapalanan ýerlerden çykmaly.
Awtoulag ýa-da adamlar kanaldan geçende, infragyzyl datçik işjeňleşer, kanaldan geçýän nyşana dezinfeksiýa üçin awtomatiki usulda sepip başlar.
CX-24 Ulaglary dezinfeksiýa kanaly ULV pürküjini ulanyň, az himiki serişdeleri ulanmaga, pürküji wagtyny gysgaltmaga, zähmeti tygşytlamaga, has gowy we täsirli dezinfeksiýa etmäge kömek edýär.
Pürküji burç, kanalyň giňligi sazlanyp bilner, enjamy ähli burçlara, nyşanyň ähli meýdanyna gowy sepip biler.
Pleönekeý gurnama, Gämi maşynyny iberenimizde, enjamy gurmak, müşderi üçin hiç hili kynçylyk çekmezlik üçin jikme-jik gurnama wideosyny, gurnama suratlaryny görkezeris, enjam müşderi üçin ulag üçin 4 gaplama kartonyna gaplanar.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
Diňe stend, turbageçiriji, dolandyryş gutusy öndürmek üçin poslamaýan ýaly iň oňat önümçilik materialyny saýlaýarys,
Diňe ähli möhürler ýaly, poslama garşy iň oňat materiallary saýlaýarys, himiki çözgütler bilen kontaktdaky gazetler Teflondan we Witondan ýasalýar.
CX-24 Awtoulag dezinfeksiýa kanalyna gözegçilik tertibi: Maşyn sepmek üçin el bilen ýa-da awtomatiki gözegçilik edip biler,
Maksady dezinfeksiýa etmek üçin zerur pürküji wagtyny düzüp bilersiňiz.
Gurluş elektrik ýyladyş enjamy bilen enjamlaşdyryldy, Maşyn ulanmazdan ozal, enjam himiki serişdeleri gyzdyryp biler, Russiýada ulanylyşy ýaly gaty sowuk gyşda doňmazlygyny üpjün eder, ulanylandan soň, enjam içindäki ähli galyndy himiki serişdeleri awtomatiki usulda boşadar. Maşyn we ähli himiki turbalar, doňmaýandygyna göz ýetiriň, şonuň üçin müşderi indiki gezek ulanmaga amatly bolar.
Bölüm müşderiniň islegine görä özbaşdak öndürilip bilner: Dürli hereketlendirijiniň naprýa .eniýesini, hereketlendirijiniň güýjüni, burun belgisini, pürküji ugry, akym derejesi, himiki serişdeleriň kuwwaty we beýleki spesifikasiýalary saýlamak we ş.m. Has giňişleýin talap, goşmaça habarlaşmak üçin bize ýüz tutuň Islegiňiz üçin önümçilik.

Aýratynlyk

Awtoulagda dezinfeksiýa kanaly CX-24 modeli, Doňuz öýi, Sygyr öýi, Guş öýi, Gümrük serhedi, Ulag merkezi we howa menzilinde giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler