8L kuwwatlylygy ULV sowuk duman 2610A seriýasy Täze model arassalaýjy we dezinfeksiýa spreý duman maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

ULV sowuk duman 2610A seriýasynda göze görünmeýän damjalar, has gowy aralaşmak, çalt tapawutlylyk bar.
2610 seriýa Damjalaryň dürli diametrini almak üçin akym tizligini yzygiderli sazlap biler.
ULV sowuk duman 2610 seriýaly modelde ýokary güýç, ýokary tizlikli aerozol damjalary, ýokary iş netijeliligi we tygşytlylygy bar.
Çydamly plastik tank, ençeme ýyllap kynçylyksyz işlemek üçin himiki çydamly polietilenden ýasalýar.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).
Düzülip bilinýän mata gaýyş bilen enjamlaşdyrylan, egnine asmak üçin amatly.
Çeýe şlang bilen burunyň üstünde göni tutawaç bilen enjamlaşdyrylan aşhana şkaflarynyň arasynda, halylaryň aşagynda, potoloklaryň üstünde we hatda kanallara-da ýetmek üçin gaty pürkmäge mümkinçilik berýär.
Çäksiz sazlanylýan akym sazlaýjysy bilen enjamlaşdyrylan zerur akym derejesini we duman damjasynyň ululygyny alyp biler.
Goşmaça kömek etmek üçin, 2010-njy ýyl ýönekeý daşarky plug-in taýmeriniň üsti bilen awtomatiki pürkmek amalyny ýerlikli düzüp biler.
Çözgüt tankynyň mümkinçilikleri bilen bellik edilýär, şonuň üçin çözgüdiň takyk göwrümini dolduranyňyzda peýdalydyr.
Sagatda 0-24L sazlap bolýan çykyş bilen, Ultra pes sesli ýa-da pes sesli pürkmek üçin ýüz tutmagyň akymynyň tizligini sazlap bilersiňiz, bu köpugurly bölüm ULV Aerosol Generatorynyň nirede bolsa-da, uly we kiçi ýerleri dolandyrmaga güýç berýär. Zerur.
Çyglylygy ýokarlandyrmak we arassalaýjy enjamlary paýlamak üçin amatly, çydamly plastmassa bedeni köp ýyllap erkin işlemek üçin himiki çydamly polietilenden ýasalýar.Nebit we suw esasly çözgütler, ýapylmadyk burun arkaly ýalňyşyp bolýar.
2610A modeli, 2610 ýaly model, burun tutawajy bilen çeýe şlangy bar, adatça elýeterli däl we aşhana şkaflarynyň aşagyndaky, halylaryň aşagyndaky we potoloklaryň üstündäki ýaly ýerlere ýetmek kyn.

Arza

ULV Aerosol Generatorlarymyzyň hemmesi Suwy ýa-da ýag esasly himiki formulalary paýlamagyň ultra pes göwrümli usullarynyň doly artykmaçlyklaryny görkezýär.
ULV sowuk duman 2610A seriýaly model, pestisidler, dezodorantlar, insektisidler, fungisidler, dezinfeksiýa serişdeleri, mitisidler, guş sanjymlary we ysly neýtralizatorlar we ş.m. ýaly ähli himiki serişdeleri sepip biler.
Müşderilerimiz hassahanalar, mekdepler, öýler, myhmanhanalar, dynç alyş ýerleri, ýyladyşhanalar, azyk gaýtadan işleýän zawodlar, ammarlar, süýt we guşçylyk fermalary, haýwanlara ideg desgalary we kesellere gözegçilik programmalary, at ýaly dürli ýapyk / açyk programmalarda giňden ulanyldy. Athanalar we ş.m.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

image description

Tehniki spesifikasiýa

Elektrik hereketlendirijisi

800W, 220VAC / 50Hz

Dumanly burun

Tersine aýlanýan worteks burunlary

Bölejikleriň ululygy

5-20 mikron VMD, sazlap bolýar

Himiki maddalar

Nebit we suw esasly himiki erginleri dolandyrýar

Suwuk akym derejesi

0-24 L / H, sazlap bolýar

Tankyň kuwwaty

4 L.

Ölçegleri (L x W x H)

210mm x 275mm x 440 mm

Agramy

3.2 Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler