Göçme ULV sowuk duman Aerosol Generato 1680 Model pürküji Nebulizer ULV duman maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

ULV Aerosol Generator 1680 Model täze innowasiýa we düşünje Elektrik ULV Aerosol Generator.
ULV Aerosol Generator 1680 Model Bu Eartherdäki iň arzan ULV pürküji we iň gowulary.
1680 Model ULV Aerosol Generator 1680 iň täze tehnologiýa, zyýankeşlere garşy göreşmek we wirusy aňsatlyk bilen ýok etmek we ýok etmek üçin enjam.
ULV Aerosol Generator 1680 Model, ony dolandyrmak we goldamak aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).

Arza

1. Hil näme?
Örän aýratyn ösen dizaýn sebäpli, enjam gaty güýçli, enjamyň ätiýaçlyk şaýlary üçin iň azyndan 3 ýyllap döwülip bilinjek mümkinçilik ýok.
2. Kepillik we satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
2 ýyl ulanylandan soň, müşderi diňe 2 minut alýar Täze motory, çalt, aňsat tehniki hyzmaty çalt üýtgedip biler.
3. Tükeniksiz sazlanylýan akym tizligini sazlaýjy bilen enjamlaşdyrylan zerur akym derejesini we iň oňat duman damjasynyň ululygyny alyp biler.

“Aerosol Generator 1680” iň arzan enjamy, ýöne bazardaky iň oňat hilli ULV pürküji bolup biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýan berijilerden goramak we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

17

Tehniki spesifikasiýa

Elektrik hereketlendirijisi

800W, 220V AC / 50Hz (islege görä)

Burun

burun burun

Bölejikleriň ululygy

5-50μm, sazlap bolýar

Akyş tizligi

0-24 L / sag, sazlap bolýar

Tank kuwwaty

6 L.

Ölçegleri (L x W x H)

280 x 220 x 400 mm

Agramy, boş

3.1 Kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

330 x 270 x 470 mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

4.2 Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler