Göçme fumigasiýa dezinfeksiýa çybyn zyýan berijilerine garşy termiki duman maşyn TS-34 modeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

TS-34 malylylyk duman enjamy gysga dumanly turba, ýeňil agram we standart ölçegli termiki dumanlardan has ykjam, ýerine ýetirijilige ýol bermezden we ýapyk we açyk duman pürküji ýaly käbir dar amaly ýerlerde duman almak üçin ajaýyp edýär.
TS-34 malylylyk duman enjamy iň oňat göçme fumigasiýa dezinfeksiýa çybyn zyýan berijilerine garşy göreşmek we wirusy öldürmek.
TS-34 malylylyk duman enjamy, zyýankeşlere garşy göreşmek we wirusa garşy göreşmek üçin dünýädäki iň oňat we kämil dezinfeksiýa ýaraglarydyr.
TS-34 modeli Işletmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw bermek gaty aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we BSG.
TS-34 modeli ýokary hilli gurluşyk-ýokary derejeli (Poslamaýan polat, Witon, Teflon ýaly) we ömri 8 ýyldan köp.
“Longray” önümlerini ulananyňyzdan soň termiki duman, jemgyýetiň saglygynyň daşky gurşawda howpsuz ýaşamagy üçin 100% kepillik berer.
Dumanlary hemişe hatda gaty we gaty ýerde goýuň.
Elmydama şahsy gorag enjamlaryny geýiň.
Lamangyjy materiallara uzak aralyk saklaň.
Işleýän termiki dumanlary hiç wagt gözegçiliksiz goýmaň.
Longhli Longreý dumanlary iberilmezden ozal synagdan geçirilýär we sazlanýar.
Möhüm dürli beýiklikde ýa-da daşky gurşawda işleýän bolsaňyz, ilkinji iş wagtynda karbýuratoryň sazlanylmagy zerurdyr.

Arza

Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

9

Tehniki spesifikasiýa

Tionangyç palatasynyň öndürijiligi

10 Kw / 13.6Hp

Uelangyç sarp etmek

1.1 L / sag

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5L

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Batareýanyň elektrik togy

4 × 1.5V

Çözüwiň çykyşy

25 L / sag

Agramy (boş)

7 kg

Ölçegleri (L x W x H mm)

790x260x315

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler