Açyk arassalaýyş ýük awtoulagyna oturdylan ULV sowuk duman LR-4P iň oňat çybyn zyýan berijilerine garşy model

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Uckük awtoulaglaryna dakylýan ULV sowuk duman LR-4P Ajaýyp atomizasiýa, çalt diffuziýa bilen
Ucküklenen ULV sowuk duman LR-4P uzak ýerlerde howa giňişliginde dykyz duman emele gelýär.
Uckük awtoulagyna oturdylan, kiçijik islendik ulagyň üstünde durup bilýär, maşyn pürsleri hem tigir bilen enjamlaşdyrylýar, pürkýän mahaly tigirläp bilýär.
Uckük awtoulagyna dakylýan ULV sowuk duman LR-4P ýapyk / açyk programmalaryň ikisine-de pürkmek üçin laýyk bolar
Gurluşy sürüjiniň kabinasyndan dolandyrmak üçin uzakdan dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, himiki serişdelere täsir etmäň.
Düzülip bilýän spreý kelleleri, pürküji ugrunyň üýtgemegine göz ýetiriň,
“Longray” ýük awtoulagyna oturdylan ULV sowuk duman LR-4P hereket edýär we önümimiz zyýankeşlere garşy göreşi ýok etmäge we wirusy gapdal effektsiz çalt öldürmäge kömek eder
Uckük awtoulaglaryna oturdylan ULV sowuk duman LR-4P model önümleri, ilatyň saglygynyň daşky gurşawda howpsuz ýaşamagy üçin 100% kepillik berer.
“Longray” ýük awtoulagynda oturdylan ULV sowuk duman, dünýädäki açyk dezinfeksiýa hyzmaty üçin iň oňat ýaragdyr
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
“Longray” önümlerimiz jemgyýetiň saglygyny goramaga kömek eder we “Longray” önümimiz şäheri we dünýäni howpsuz we arassa gurşawda saklar
El bilen dolandyryş görnüşi: Swivel 360 derejesi Gorizontal, dikligine 180 dereje.
Uzakdan dolandyryş görnüşi: Gorizontal görnüşde 360 ​​derejäni awtomatiki usulda süýşüriň, dikligine 180 dereje.

image description

Model spray LR-4P (4 burun 4 spreý kellesine oturdylýar)

27

Şäher agajyna pürkýän LR 4P maşyn

Arza

Uckük awtoulaglaryna dakylýan ULV sowuk duman, köpçüligiň saglygyny goramak, dezinfeksiýa etmek, wektorlara gözegçilik etmek, zyýan berijilerden goramak, ekinleri goramak üçin ulanylýan ähli görnüşli himiki serişdeleri sepip biler.
Teatrda, stadionda, transport merkezinde, ýyladyşhanada, bagda we ş.m. ýaly içerde we daşarda daşky gurşawy pürkmek üçin ýük awtoulagyna gurlan ULV sowuk duman kostýumy.
Fermer hojalygynda, azyk gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, öýde we başgalarda ýük awtoulaglaryna dakylýan ULV sowuk duman.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler