Topar we müşderi

6

“Longray” diňe müşderini iň amatly bahadan iň oňat hilli enjam bilen üpjün edýär.
“Longray”, esasan, örän uzak hyzmat ediş möhletini göz öňünde tutýar we enjamymyzyň müşderisine howpsuzlygyny kepillendirýär, ösüş tapgyrynda we önümçilikde durmuşa geçirilýär.ISO 9001: 2000 laýyklykda hil dolandyryş ulgamy biz tarapyndan gözegçilik edilýär we sertifikat guramasy tarapyndan her ýyl barlagdan geçirilýär.
“Longray” önümi köp sanly halkara synag protokollaryndan üstünlikli geçdi.Önüm, Bütindünýä Saglyk Guramasyndan [BSGG] we beýlekiler bilen “Conformite Europeenne” -den şahadatnama aldy.Müşderiniň haýyşy boýunça köp sanly halkara şahadatnamasy bar.

“Longray” 130-dan gowrak ýurtda müşderä hyzmat edýär, dünýäde belli bir tejribeli distribýutor ulgamy we okuw, abatlaýyş we tehniki kömek berýän satuw toparyndan soň müşderimize goldaw berýäris.

Önüm hakda

10
9
8

Müşderimiziň käbiri

11
13
12