Çygly dumanlar bilen gury dumanlaryň arasynda näme tapawut bar?

Çybyn dumanlaryny suratlandyrmagyň iň ýaýran iki usuly Termal we ULV sowuk dumanlardyr.Peopleöne wagtal-wagtal adamlaryň gury we çygly duman ýaly sözleri ulanýandygyny eşidip bilersiňiz.Şeýlelik bilen, çygly we gury dumanlar meselesine birneme düşünmek üçin bu makalany ýazdyk.Olaryň nämedigini, işleýşini we arasyndaky tapawudyň nämedigini düşündireris.

wet vs dry fogger

Çygly dumanlar bilen gury dumanlaryň arasyndaky tapawut: -

Mör-möjek dumanlarynyň öndürýän gury ýa-da çygly dumanlary barada aýdylanda, esasy tapawut damjanyň ululygydyr.

Gury duman, adatça diametri 10-15 mikron bolan damjalar bolýar.Sebäbi damjalar gaty az bolansoň, gury ýaly görünýän duman döredýär.

Beýleki tarapdan, diametri 20-30 mikron bolan damjalary bolan duman çygly duman hasaplanýar.Bu duman, duman däl-de, çygly we duman ýaly bolup görünýär.Damjalary 30 mikrondan ýokary bolan dumanlaryň hemmesi, adatça duman däl-de, duman ýa-da spreýdir.

Gury dumanlar: -

Longrayfog Thermal Fogger TS-36S

Şeýlelik bilen, bu düşündirişe esaslanyp, çygly we gury dumanlar çykýan dumanlaryna görä tapawutlanýar.

Malylylyk dumanlarynyň köpüsi gury dumanlar, sebäbi dumanlary adatça 10 mikron töweregi damjalardan durýar.Dumanlary gaty uly meýdana paýlamaly bolanyňyzda bu dumanlar ajaýyp.Sebäbi kiçi bölejikler giň ýaýrap, howa akymlary we ýel sebäpli ep-esli derejede syýahat edip bilerler.

TS-35A-working-2-720x540

Munuň erbet tarapy, duman bejermek isleýän ýeriňizi doly gurşap bilmez.Bu, has doly gurşaw üçin sebiti azyndan iki gezek dumanlamak has gowudygyny aňladýar.

Çygly dumanlar: -

Longrayfog Battery portable ULV 3600BB

Sowuk ýa-da ULV sowuk dumanlaryň köpüsi gury we çygly dumanlary dargadyp biler.Olaryň burunlary, pürküjiniň göwrümini we damjanyň ululygyny 5-50 mikron aralygynda sazlamaga mümkinçilik berýär.Damjalary ownuk saklasaňyz, gury duman alarsyňyz (ozal agzalan faktorlar ulanylar).

20 mikron ýa-da ondanam uly damjalar bilen duman öndürmek üçin enjamy sazlasaňyz, çygly duman bolar.Bu has uly damjalar dezinfeksiýa, galyndy gözegçiligi ýa-da insektisid bilen belli bir ýerleri nyşana almak ýaly programmalar üçin has gowudyr.Bu has uly damjalar, dumanyň aýratyn ýüzleri çyglamagyny we saýlanan ergin bilen gowy örtülmegini aňladýar.

Dumanlaryň haýsy görnüşini ulanýandygyňyza garamazdan, gury, çygly, sowuk ýa-da termal haýsy damjanyň ululygynyň amaly maksatlaryňyza laýyk gelýändigini synap görüň.Munuň esasynda hem tapawutlanyp biler

==>Howa şertleri (gaty şemally ýerler we ýeliň seýrek ýerleri),

==>Bejergi meýdany (içerde ýa-da açyk)

==>Ulanylýan suwuklyk (suw ýa-da ýag esasly erginler).

Bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutup, gury we çygly dumanlary we dürli dumanlary bilmek bilen birleşdireniňizde, dumanyň haýsy görnüşi üçin iň amatlydygy barada dogry karara gelmek aňsat bolar.

Her gezekUZAKJemgyýetiň saglygyny goramak we dünýädäki ähli wiruslary ýok etmek üçin arassa gurşaw üçin täze tehnologiýa pürküji maşynlary döreder we dünýämizi howpsuz, ýaşyl we arassa saklamaga synanyşarys

“Longray” diňe ähli müşderilere iň amatly bahadan iň oňat we gowy hilli enjam üpjünçiligini yzarlaýar

 


Iş wagty: Mart-02-2022