Uckük awtoulag himiki çybyn pürküji |Longray Duman

Indi bir gezek, kimdir biri goňşusynda çybyn sepiljekdigini eşidip, iň köp berilýän soraglaryň biri.Bu püskürtmeler Zika wirusynyň, Günbatar Nil gyzzyrmasynyň we dengiz gyzzyrmasynyň howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy sebäpli, çybyn ýük awtoulaglarynyň nämäni sepýändigini we bize nähili täsir edip biljekdigini anyklamak peýdaly bolar diýip pikir etdim.

fogging-machine-application-10

Spreýler nämäni nyşana alýar?

Adatça, islendik ýerde çybyn sepilende, Larwisidler we Adultisidler ulanylýar.Bu strategiýa diňe bir sebitdäki uly ýaşly çybynlardan dynmak üçin däl-de, çybynlaryň dişlenmeginiň ähtimallygynyň pes bolmagy üçin däl-de, eýsem çybynlaryň liçinkalaryndan dynmak üçin hem ulanylýar we ýetişmek üçin garaşýan çybynlar ýok we has köp problema döredýär.

Püskürmeler agşam ýa-da irden amala aşyrylýar, sebäbi çybynlaryň iň işjeň bolýan wagtlary.

fogging-machine-application-33

Çybyn awtoulaglary aslynda haýsy himiki serişdeleri ulanýarlar?

Duman duman enjamynda ýa-da awtoulagdan ýa-da pyýada edilen himiki serişdeleriň biri Zenivex.

Bu ulularyň çybynlaryny nyşana alýan täsirli pestisiddir.Şol sebäpli adatça liçinkalar bilen bilelikde ulanylýar.Nebit esasly duman çözgüdi, şäher we oba ýerlerinde hem ulanylyp bilner, sebäbi hatda oba hojalygynyň ekinlerinde-de ulanmak üçin tassyklanýar.

Zenivex-iň esasy işjeň düzümi, uly ýaşly mör-möjekleri himiki maddalar bilen gatnaşyga girenlerinde nerw ulgamyny bozup, ahyrky netijede ölüme sebäp bolýan insektisid bolan etofenproksdyr.

Spreý guradylandan soň, ary we it ýaly janly jandarlar üçin zyýansyz bolýar (ýöne sepilende arylara we beýleki peýdaly mör-möjeklere gaty zäherlidir).

Çybynlary sepmek programmalarynda permetrin esasly erginler hem ulanylýar, bu uzak dowam edýän we täsirli insektisiddir.Guşlara, itlere we adamlara zäherliligi pes we pişiklere birneme zäherlidir.Peýdaly mör-möjeklere we suw jandarlaryna gaty zäherlidir.

Longray

Püskürmek meýilleşdirilende näme etmeli?

Bu çözgütleriň hemmesi, permetrin esasly Zenivex bolsun ýa-da düýbünden başga insektisid bolsun, suwuk ergini gaty inçe duman öwürmäge ukyply ultra pes sesli (ULV) duman kömegi bilen paýlanýar. çybynlaryň gizlenýän ýeri bolan ownuk çatryklaryň hemmesine insektisid ergini.

Elbetde, islendik insektisid zäherdir, şonuň üçin özüňiziň, maşgalaňyzyň we öý haýwanlaryňyzyň dem almaýandygyna doly ynanmak isleseňiz, maslahat bererin:

==>Püskürmek meýilleşdirilende penjireleriňizi we gapylaryňyzy ýapyň.

==>Şeýle hem öý haýwanlaryňyzy içerde saklamaly.

==>Elmydama arylaryňyzy we balyk howuzlaryňyzy ýapyň, sebäbi bu insektisidler arylara we suw durmuşyna gaty zyýanly.

Truck Mounted ULV Cold Fogger LR-4P

Şeýle-de bolsa, adamlar çybyn sepmek barada aladalanmaly däldirler, sebäbi bu insektisidler diňe bir ABŞ-nyň daşky gurşawy goramak gullugy tarapyndan tassyklanman, eýsem ulanylýan insektisidleriň mukdary hem gaty az bolany üçin.Elbetde, çybynlaryň spreýleri sizi dişlemek we kesel ýokaşdyrmak üçin çybynyň size edip biljek zatlaryndan has az zyýanlydyr.Şeýlelik bilen, käbirleri bu pürküjileriň zyýanlydygyna alada bildirseler-de, hakykat olaryň durmuşymyza diňe oňyn täsir etmegidir.

Her gezekUZAKJemgyýetiň saglygyny goramak we dünýädäki ähli wiruslary ýok etmek üçin arassa gurşaw üçin täze tehnologiýa pürküji maşynlary döreder we dünýämizi howpsuz, ýaşyl we arassa saklamaga synanyşarys

“Longray” diňe ähli müşderilere iň amatly bahadan iň oňat we ýokary hilli enjam üpjünçiligini yzarlaýar


Iş wagty: 17-2022-nji fewral