ULV sowuk dumanlary arassalamak we hyzmat etmek |Longray Duman

Ultra pes ses (ULV) Sowuk dumanlar, kadaly işlemegini üpjün etmek üçin her gezek ulanylandan soň biraz arassalanmaga we tehniki hyzmat etmeli.Umuman alanyňda, her ULV sowuk duman görkezme gollanmasy bilen geler, bu ýerde aýratyn önümiňiz üçin ähli arassalaýyş we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz.

Emma dumanyňyzda görkezme gollanmasy ýok bolsa ýa-da ULV sowuk dumanyňyzy nädip saklamalydygy barada goşmaça maglumat isleseňiz, gerekli ýere geldiňiz.Dumanlaryňyzy şekilde saklamaga kömek etmek üçin bu ammarlary, arassalamalary we tehniki hyzmat beriş maslahatlaryny ýygnadyk.

ULV Cold Fogger File 1

ULV Cold Fogger File 2

Her ulanylyşy: -

==>Saklanylanda zaýalanmazlygy üçin dumanyňyzy her gezek ulananyňyzdan soň arassalamaly.Şeýle hem, indiki gezek zerur bolanda size taýýardygyna göz ýetirer.

==>Dumanly bolanyňyzdan soň, tok öçürmezden ozal sazlaýjy düwmesini öçüriň.Başga bir zat etmek, käbir ULV sowuk dumanlara zeper ýetirip biler, sebäbi suwuklyk şlangdan yza gaýdyp biler we duman motoryna zeper ýetirip biler.

==>Düzediş düwmesini öçüreniňizden soň, dumany aýyrmaly bolarsyňyz.Howpsuzlygyňyz we enjamyňyz üçin bu iki ädimi tamamlandan soň diňe dumançylyga başga hyzmatlary etmeli.

==>Dumanyň zeper ýetendigini barlaň.Dumanyň insektisid gapy, pürküji şlangy we tok şnury ýaly esasy böleklerini barlaň.Dumanyň islendik ýerinde zeper tapsaňyz, görkezme gollanmasyna laýyklykda bejeriň.Ativea-da bolmasa, dumanlary kepillendirilen hyzmat stansiýasyna alyp bilersiňiz.

==>Insektisid gabyny aýyryň we arassalaň.Hiç wagt insektisid ýa-da başga suwuklygy gapda uzak wagtlap goýmaň.Konteýni dumanly suwuklyk ýa-da galyndy galýança suw bilen arassalaň.

==>Dumanyň galan bölegini arassalaň.Dumanyňyzyň aýrylýan şlangy bar bolsa, ony aýyryň we içindäki dumanly suwuklyklary ýuwuň.Şlang arassa bolanda, ony duman bilen birikdiriň.Suwuk nasosy we süzgüçleri arassalaň.Bulary insektisid konteýnerinde tapyp bilersiňiz, konteýnerden aýryp bilersiňiz.Duman uzak wagtlap saklanan bolsa, nasosyň dykylmaýandygyna göz ýetirmeli.Şeýle hem, dumanyň daşyny mata bilen arassalaň.Bu, ulanylanda dumanyň bedenine zeper ýeten alamatlary barlamaga kömek eder.Aboveokarda aýdylyşy ýaly, insektisid gabyny elmydama boşadyň we duman ergininiň galyndylaryny aýyrmak üçin ýuwuň.

==>Gurallary uzak wagtlap saklasaňyz, dumanyň burnuny goraýandygyňyza göz ýetiriň.

ULV Cold Fogger 2610 Series

ULV duman ammary: -

Öň hem aýdyşymyz ýaly, duman uzak wagtlap saklanmazdan ozal dogry arassalanmaly we doly guradylmaly.

Elbetde, her gezek ulanylandan soň konteýnerden dumanly çözgüdi aýyrmaly.Longöne uzak möhletli saklamak üçin, dumanly galyndylaryň galyndylaryny elmydama boşatmaly.Bakda galan islendik ergin, dumanlary ulanyp bolmajak konteýner we nasos mehanizmine zeper ýetirip biler.

Soňra boş konteýneriň saklanmaga taýyndygyna göz ýetiriň we tankda ýa-da dumanyň beýleki ýerlerinde poslamazlyk üçin konteýner saklamazdan ozal doly guratmagy ýatdan çykarmaň.

Dumanlaryňyzy salkyn we gurak ýerde saklamaly.Dumanlary gaty ýokary ýa-da pes temperatura ýetýän ýerlerde saklamakdan saklanyň.Dumanlary sekiz aýdan köp saklaýan bolsaňyz, nasosyň we burnuň dykylmaýandygyna göz ýetirmek üçin birnäçe gezek duman bolmaly.Käbir ULV sowuk dumanlar 7-8 aý saklanylandan soň ýörite ýag bilen duman almagyňyzy talap edýär, ýöne bu adatça dumanyň görkezme gollanmasynda görkezilýär.

ULV Cold Fogger 2680 Series

ULV dumanyňyzy arassalamak: -

==>Duman bolandan soň, insektisid gabyny aýyryň.Vanany doly açyk saklaň we dumanyň bir minutlap işlemegine rugsat beriň.Bu turbalarda galan islendik ergini çykarar.

==>Islendik galyndy suwuklygy enjamdan ýuwuň.Munuň üçin insektisid gabyny dumandan aýyryň, boşadyň we arassa suw bilen ýuwuň.Soňra, duman görnüşine we ulanýan duman himiki serişdelerine esaslanyp, ergin gapyny suw ýa-da kerosin bilen dolduryň.Suw esasly duman çözgütlerini ulanýan bolsaňyz, gapy suw bilen dolduryň.Oilag esasly erginleri ulanýan bolsaňyz, gapy kerosin bilen dolduryň.Konteýni dumanyň üstünde goýuň we birnäçe minutlap işlediň.Suw ýa-da kerosin galan himiki maddalary dumanyň turbalaryndan arassalaýar.Şeýle hem, himiki ýataklary arassalamak üçin dumanyň burnuny degişli erginçine çümdürip bilersiňiz.

==>Şondan soň gapy sabynly suw bilen dolduryň we birnäçe gezek pürküň.Bu turbalarda galan suwuklyklary arassalaýar.Soňra konteýni arassa suw bilen ýuwuň, turbalary ýuwmak, konteýner boşatmak we duman saklamazdan ozal hemme zady dogry guratmak üçin arassa suwy birnäçe gezek sepiň.

==>Ahyrynda howa süzgüçini aýyryň.Ony suw bilen ýuwuň ýa-da dumanyň görkezme gollanmasynda ýazylyşy ýaly.Soňra süzgüçi maşyna salmazdan ozal doly guradyň.

Longrayfog ULV Cold Fogger Pioneer Pic

ULV duman hyzmaty: -

==>Her gezek ulanmazdan ozal we soň dumanyň könelmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň alamatlaryny barlaň.Dumanyň insektisid gapy we şlangy ýaly näzik böleklerde çatryk gözlemek möhümdir.

==>Döwülen ýa-da zeper ýeten bölekleri tapsaňyz, derrew çalşyň.Diňe öndüriji tarapyndan maslahat berilýän dogry çalyşýan bölekleri ulanyň.

==>Ahyrynda ähli hereket edýän bölekleri yzygiderli ýaglamagy ýatdan çykarmaň.Bu dumanyň ömrüni uzaldar we poslama ýol bermez.

Her gezekUZAKJemgyýetdäki saglygy goramak we dünýädäki ähli wiruslary ýok etmek üçin arassa gurşaw üçin täze tehnologiýa pürküji maşynlary döreder we dünýämizi howpsuz, ýaşyl we arassa saklamaga synanyşarys

“Longray” diňe ähli müşderilere iň amatly bahadan iň oňat we gowy hilli enjam üpjünçiligini yzarlaýar


Iş wagty: 10-2022-nji fewral