Malylylyk duman howpsuzlygy: Ulanmak üçin maslahatlar we görkezmeler |Longray Duman

Malylylyk dumanlary çybynlardan, zyýankeşlerden goramakdan, beýleki mör-möjeklerden we wirusyň ähli görnüşlerinden dynmak üçin peýdaly guraldyr.Bejerilen ýerdäki mör-möjekleri öldürip, mör-möjeklerden we çybynlardan howlyny kepillendirmek üçin gaty uly meýdany çalt we täsirli dumanlamaga mümkinçilik berer.Bu kiçijik bizar ediji mör-möjeklere garşy göreşmegiň gowy we ýönekeý usuly bolsa-da, bu işde size ýa-da ýakynlaryňyza zyýan ýetirmezligi üçin berjaý etmeli birnäçe görkezmeler we düzgünler bar.

TS-75L1 working images

Çybyn dumanlaryny ulananyňyzda adamlaryň iň köp ýaýran ýalňyşlyklaryndan biri görkezmeleri okap bilmezlikdir.Islendik görkezmäni okamagyň zerurlygy ýok we size täze zat aýtmaz diýip pikir edip bilersiňiz.Emma hakykat, bu görkezmelerde möhüm maglumatlar bolup biler.Köplenç duman bilen gabat gelýän duman çözgütleri, dumanlaryňyzyň takyk işleýşi we şol maşynyň aýratyn aýratynlyklary barada size görkezmeleri okamak üçin wagt sarp ediň.Dumanyň dowamynda özüňize zyýan bermejekdigiňize we ilkinji gezek ulanjak bolanyňyzda dumany döwmändigiňize göz ýetirmäge mümkinçilik berer.

Gorag enjamlaryny geýiň: -

JUNBlog-JUVA-10

Köp adamyň gereksiz we samsyk hasaplaýan başga bir zady, duman wagtynda gorag enjamlary geýmekdir.Aslynda bu edilmeli gaty möhüm zat.Dumanly çözgütleriň köpüsi zäherli ýa-da adamlar ýa-da öý haýwanlary üçin zyýanly bolmasa-da, olarda insektisid bar.Bu himiki adam derisi bilen göni aragatnaşykda bolsa ýa-da dem alsaňyz, allergiki täsire sebäp bolup biler.

Şonuň üçin dumanyň eliňiz, gözüňiz ýa-da agzyňyz bilen galmazlygy üçin iş ellikleri, gorag äýnegi we kagyz däl respirator geýmeli.Mundan başga-da, insektisidiň deriňize täsir etmezligi üçin elmydama uzyn balak, uzyn ýeňli köýnek we ýapyk aýakgap geýmeli.

Seresaplyk bilen insektisid guýuň: -

Malylylyk dumanlaryny ulanmak üçin ýene bir howpsuzlyk maslahaty, duman çüýşesine insektisid erginini guýanyňyzda gaty seresap boluň.Asyl çüýşesinde insektisid gaty köp jemlenendir, sebäbi pürkülende inçe bolýar.

Şeýlelik bilen, çözgüdi asyl görnüşinde eliňizde ýa-da deriňizde alsaňyz, allergiki täsiriň has ýokary bolmagy mümkin.Mümkin bolan betbagtçylyklardan we gyssagly kömek otagyna syýahat etmek üçin insektisid guýlanda ellik we gorag äýnegi geýiň.

FUMIGACION-PAPAYA-5

Açyk alawdan we gün şöhlesinden gaça duruň: -

Soň, elbetde, elementlere duçar bolanyňyzda size kynçylyk döredip biljek dumanly bölekler bar.“Longray” dumanlary, elektrik şnuryna gözegçilik etmezden erkin bir meýdanda aýlanmaga mümkinçilik berýän güýçli enjamy ulanýarlar.Bakyň alawy ýa-da güýçli gün şöhlesini açmazlygy üçin gaty seresap bolmaly.Bularyň ikisi-de ýanmaga we beýleki uly şikeslere sebäp bolup biljek partlama sebäp bolup biler.

Suw aragatnaşygyndan gaça duruň: -

Elektrik dumanlary, adyndan görnüşi ýaly, elektrik energiýasy bilen işleýär.Olary elektrik rozetkasyna dakmalydygyňyz üçin, olar az hereket erkinligini hödürleýärler.Longeröne has uzyn tok şnurlarynyň kömegi bilen hatda elektrik duman bilen gaty uly ýerleri hem duman edip bilersiňiz.

Dumanlary işlemek üçin dakmalydygyňyz üçin, suw bilen baglanyşykdan gaça duruň.Bilşiňiz ýaly suw bilen elektrik garyşmaýar.Diýmek, duman ýa-da tok şnury suw bilen gatnaşyga girse, gysga utgaşdyrylyp, enjamyň işlemegine sebäp bolup biler.Thatöne bu diňe iň oňat ssenariýa.Şeýle zat predohranitel urup ýa-da hatda zyňyp biler.Iki ýagdaýda-da diňe siz däl, töweregiňizdäkiler hem ýaralanyp biler.

Truck-Mounted-Thermal-Fogger-TS-95

Malylylyk dumanlary çybynlardan, zyýankeşlerden we mör-möjeklerden dynmagyň täsirli usulydyr.Bulardan başga-da, bu gurallaryň howply bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.Gyzgyn, insektisid bilen örtülen duman döretmek üçin propan ýa-da elektrik togy bilen işleýärler.Şonuň üçin bu ýönekeý maslahatlara eýeriň we mör-möjeklerden we çybynlardan halas bolanyňyzda özüňizi howpsuz saklamak üçin duman ulananyňyzda seresap boluň.

Her gezekUZAKJemgyýetiň saglygyny goramak we dünýädäki ähli wiruslary ýok etmek üçin arassa gurşaw üçin täze tehnologiýa pürküji maşynlary döreder we dünýämizi howpsuz, ýaşyl we arassa saklamaga synanyşarys

“Longray” diňe ähli müşderilere iň amatly bahadan iň oňat we ýokary hilli enjam üpjünçiligini yzarlaýar


Iş wagty: 24-2022-nji fewral