Teplisanyň dumanly pürküji üçin….Gowy pikirmi ýa-da ýok?

Gaty uly meýdanda çybynlardan dynmalymy?Dowamly täsirleri bilen çalt ýerine ýetirmek isleýärsiňizmi?Çybyn dumanlary muny etmegiň ajaýyp usulydyr.Duman bilen gatnaşyga girýän çybynlary öldürmek we zyýankeşlerden goramak meselesinde ajaýyp netijeleri hödürleýär.Ondan soň, howluňyza girip, sizi biynjalyk etmezlikleri üçin hatda beýleki mör-möjekleri hem ýok edip bilerler.

Çybynlar diňe bir howlymyzda ýaşamaýarlar.Şeýle hem ýyladyşhanalaryň hödürleýän ýyly, çygly gurşawyny halaýarlar.Teplisalarda çybyn dumanlaryny ulanmak howpsuz we / ýa-da sagdynmy?Şeýle bolsa, munuň peýdasy näme?Geliň, bu soraglara jogap tapalyň!

Longrayfog Thermal Fogger TS-36S

Ygtybarlymy?

Çybynlar ýa-da başga mör-möjekler ýa-da zyýan berijiler üçin bolsun, tapawudy ýok, ýyladyşhanalarda duman ulanmagyň hakykatdanam haýsy insektisid ýa-da pestisid ulanýandygyňyza bagly bolar.

Saýlaýan insektisidiňizi ýyladyşhanaňyzda we bagyňyzda ulanmagyň ygtybarlydygyna göz ýetirmek isleýärsiňiz.Şeýlelik bilen, bagyňyzda ulanmak üçin insektisid ýa-da pestisid diýip bellik edilen birini saýladyňyz.Şeýle hem tebigy pestisid ýa-da insektisid alyp bilersiňiz.Bular, teplisada ösdürip ýetişdirýän islendik gök önümleri, miweleri, ösümlikleri ýa-da başga ösümlikleri ulanmak üçin ygtybarly bolar.

Dumanyň çykýan spreýine gelsek, dürli ösümlikleriň töwereginde ulanmak ygtybarlydyr.Duman ulanmak, çözgüdiň duman ýaly çykjakdygyny we ösümlikleriňize zyýan bermejekdigini aňladýar.

Longrayfog ULV Cold Fogger Pioneer Pic

Netijelimi?

Teplisadaky mör-möjeklere we mör-möjeklere gözegçilik etmek gaty kyn bolup biler.Houseyladyşhanalar adatça gaty uly däl we dürli mör-möjekleri we zyýan berijileri gizlemek üçin köp ýer bilen gurulýar.Bu zyýanly we mör-möjeksiz ýyladyşhanany saklamagy kynlaşdyrýar.

Pestisidleri ýa-da insektisidleri duman bilen ulanmak, teplisanyň her bir bölegini, şol sanda her çukury we bejergini bejermäge mümkinçilik berer.Bu duman, iň ownuk çatryklara-da aňsatlyk bilen girip bilýän kiçijik damjalardan durýar.Duman, päsgelçiliklerden doly uly we kiçi ýerlerde insektisid ýa-da pestisid paýlamagyň iň täsirli usuly bolýar.
Haýsy duman ulanmaly?

Houseyladyşhanalar üçin dumanlar barada aýdylanda, bu has kiçi ýerleri aňladýar.Şeýlelik bilen, mümkin bolan iň kiçijik damjalary eltip biljek duman hakda pikirlenmeli.Diýmek, aşa pes göwrümli (ULV) sowuk duman ýa-da termiki duman iň gowy jedeliňiz bolar.Bu dumanlar, insektisidiň ýa-da pestisidiň teplisadaky ähli ýüzleri örtüp, iň kiçijik çatryklara girip, gaty ownuk bölejikleri çykaryp biler.

Peýdalary näme?

Houseyladyşhanalarda zyýankeşlerden dynmak üçin duman ulanmagyň birnäçe peýdasy bar.

Dumanlamak prosesi, ýyladyşhanadan zyýankeşleri el bilen aljak alternatiwadan has çalt.Dumanlar has gowy netijeleri hem hödürleýärler.

Üstesine, duman bejergide näçe pestisid ýa-da insektisid ulanýandygyňyzy hem çäklendirýär.Bu size has ekologiýa taýdan arassa bolmaga kömek edýär we teplisaňyzyň pestisidleriň dozasyny almazlygyny üpjün edýär.

Duman, insektisidleriň ýa-da pestisidler bilen örtülen dumanyň diňe ösümlikleriň ýokarsyny däl, eýsem aşagyny hem ýapýandygyna göz ýetirer.Bu, islendik zyýan berijiniň ýaprak astynda ýapylmagyny we diri galan bejergisini saklar.

BWC 50 Longrayfog Battery Power BWC 50 Model

Bir kemçilik barmy?

Garaz, teplisaňyzda duman ulanmak kararyňyzy täzeden gözden geçirmäge mejbur edip biljek birnäçe zat bar.

Bu kemçilikler, dumanlaryň ýyladyşhanaňyzda birneme galyndy goýmagy öz içine alýar.Esasanam ýag esasly insektisid ýa-da pestisid ulansaňyz has dogry bolar.Şeýle hem, ähli çözgütler zyýankeşleriň we mör-möjekleriň üstünde işlemeýär.Şeýlelik bilen, dürli zyýan berijilerden we mör-möjeklerden dynmak üçin birnäçe dumanly çözgütler bilen duman gerek bolup biler.

Her gezekUZAKJemgyýetiň saglygyny goramak we dünýädäki ähli wiruslary ýok etmek üçin arassa gurşaw üçin täze tehnologiýa pürküji maşynlary döreder we dünýämizi howpsuz, ýaşyl we arassa saklamaga synanyşarys

“Longray” diňe ähli müşderilere iň amatly bahadan iň oňat we gowy hilli enjam üpjünçiligini yzarlaýar


Iş wagty: 10-2022-nji mart