Habarlar

 • Longray ULV Cold Fogger Cleaning and Maintenance Service
  Iş wagty: Maý-17-2022

  Ultra pes ses (ULV) Sowuk dumanlar, kadaly işlemegini üpjün etmek üçin her gezek ulanylandan soň biraz arassalanmaga we tehniki hyzmat etmeli.Adatça, her ULV sowuk duman görkezme gollanmasy bilen geler, bu ýerde aýratyn önümiňiz üçin ähli arassalaýyş we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz.Iföne ...Koprak oka»

 • The Ministry of Agriculture Fully Deploys Major Pest, Disease Prevention and Control Work
  Iş wagty: Maý-05-2022

  Döwlet geňeşiniň oba hojalygy we azyk önümçiligi baradaky milli telekonferensiýasynyň ruhuny durmuşa geçirmek maksady bilen, 3-nji aprelde Oba hojalygy ministrliginiň ekiş dolandyryş müdirligi we Milli oba hojalygy tehnologiýasy merkezi bilelikde em boýunça milli ýygnak geçirdi ...Koprak oka»

 • The Best and Worst Times To Longray Thermal & ULV Cold Fogger Your Yard
  Iş wagty: 23-2022-nji aprel

  Duman, mör-möjekleri ýok edýän ýa-da öldürýän enjam.Bu enjamlar esasan howlularda, baglarda, eýwanlarda we beýleki ýerlerde çybynlara garşy göreşmek üçin ulanylýar.Ilki bilen, öýüňiziň töwereginde çybynlaryň ýaşaýan ýerlerini tapmaly bolarsyňyz.Indiki ädim duman üçin iň täsirli wagty saýlamakdyr ...Koprak oka»

 • Eliminate & Kill The All Mosquitoes With Help of Longray Thermal Fogger
  Poçta wagty: 14-2022-nji aprel

  Çybynlar köplenç daşarda wagtymyzy zaýalap bilýän bizar ediji aladadyr, sebäbi olar diňe bir bizi biynjalyk etmän, eýsem dişleýärler, derimizde gyjyndyryjy, gyzyl yzlary galdyrýarlar.Bu mör-möjeklere garşy göreşmegiň ajaýyp usuly termiki duman ulanmakdyr.Malylylyk dumanlary insektisidleri inçe duman görnüşinde çykarýar ...Koprak oka»

 • The Different Types Of Thermal Foggers & ULV Cold Foggers and Their Uses
  Iş wagty: Apr-07-2022

  Malylylyk dumanlary we ULV sowuk dumanlar dürli mör-möjeklere, esasanam çybynlara garşy göreşmegiň iň oňat we täsirli usullaryndan biridir.Bu gurallar açyk howada çybynlardan boş wagt geçirmäge kömek edip biler.Evenöne termiki dumanlar we ULV sowuk dumanlaram dürli görnüşde bolýar.Bu üýtgeşik ...Koprak oka»

 • Longray ULV Cold Fogger Machine Parts & Uses | Longray Fogger
  Iş wagty: 31-2022-nji mart

  ULV Fogger, ýokary howa basyşy bilen insektisid ýa-da beýleki suwuk bölejikleri sepýän motor bilen işleýän sowuk duman.Ergini gyzdyrýan we uly duman buludyny sepýän termiki dumanlaryň tersine, ULV Sowuk dumanlar ergini gyzdyrmaýar, şonuň üçin bu deviň öndürýän dumanlary ...Koprak oka»

 • Where You Should Use and Should Not Use a Mosquito Fogger
  Iş wagty: Mart-24-2022

  Çybyn dumanlaryny ulanmaly käbir ýerleriňiz bar, hökman däl ýerlerde.Çybyn dumanlary, duman ýaly pürkmek üçin suwuk ýagdaýyndan insektisidi buglamak üçin ýylylygy ulanýan ýylylyk enjamlarydyr.Buglamak üçin insektisid duman suwuklygy ýokary temperaturada gyzdyrmalydyr....Koprak oka»

 • ULV Cold Fogger Cleaning and Maintenance Service | Longray Fogger
  Iş wagty: 17-2022-nji mart

  Ultra pes ses (ULV) Sowuk dumanlar, dogry işlemegini üpjün etmek üçin her gezek ulanylandan soň biraz arassalanmaga we tehniki hyzmat etmeli.Adatça, her ULV sowuk duman görkezme gollanmasy bilen geler, bu ýerde aýratyn önümiňiz üçin ähli arassalaýyş we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz.Iföne ...Koprak oka»

 • For Greenhouse Fogging Sprayer…. It’s a Good Idea or Not?
  Iş wagty: 10-2022-nji mart

  Gaty uly meýdanda çybynlardan dynmalymy?Dowamly täsirleri bilen çalt ýerine ýetirmek isleýärsiňizmi?Çybyn dumanlary muny etmegiň ajaýyp usulydyr.Duman bilen gatnaşyga girýän çybynlary öldürmek we zyýan berijilerden goramak meselesinde ajaýyp netijeleri hödürleýär.Ondan soň, e ...Koprak oka»

 • What is The Difference Between Wet Foggers Vs Dry Foggers
  Iş wagty: Mart-02-2022

  Çybyn dumanlaryny suratlandyrmagyň iň köp ýaýran iki usuly Termal we ULV sowuk dumanlardyr.Peopleöne wagtal-wagtal adamlaryň gury we çygly duman ýaly sözleri ulanýandygyny eşidip bilersiňiz.Şeýlelik bilen, çygly we gury dumanlar meselesine birneme düşünmek üçin bu makalany ýazdyk.Olaryň nämedigini, nähili bolandyklaryny düşündireris ...Koprak oka»

 • Thermal Fogger Safety : Tips and Guidelines For Use | Longray Fogger
  Iş wagty: 24-2022-nji fewral

  Malylylyk dumanlary çybynlardan, zyýankeşlerden goramakdan, beýleki mör-möjeklerden we wirusyň ähli görnüşlerinden dynmak üçin peýdaly guraldyr.Olar size örän uly meýdany çalt we täsirli dumanlamaga, bejerilen ýerdäki mör-möjekleri öldürmäge we mör-möjeklere we çybynlara kepil geçmek üçin täze näsazlyklary ýok etmäge mümkinçilik berer.Koprak oka»

 • Truck Chemical Mosquito Sprayer Uses | Longray Fogger
  Iş wagty: 17-2022-nji fewral

  Indi bir gezek, kimdir biri goňşusynda çybyn sepiljekdigini eşidip, iň köp berilýän soraglaryň biri.Bu pürküjiler Zika wirusynyň, Günbatar Nil gyzzyrmasynyň we dengiz gyzzyrmasynyň howpy bilen has giňden ýaýran bir zat bolansoň, pikir etdim ...Koprak oka»

123Indiki>>> Sahypa 1/3