Gowy hilli zawod gyzgyn satuw Iň soňky 2021 Model ULV sowuk dumanly pioner açyk dezinfeksiýa pürküji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Global 1-nji täze oýlap tapyş we täze innowasiýa batareýasy bilen işleýän ULV

35

1-nji nesil pioneri

1. Hapalanma ýok, daşky gurşawy has gowy goraň.
2. Iň oňat atomizasiýa, akym tizligi 0-18L / sag, 5-50μm sazlanylýan, birmeňzeş we yzygiderli örtük.
3.Dogry akym tizligi we damja gözegçiligi, duman damjasynyň ululygy hem ULV, hem-de galyndy sepmek üçin dolandyrylyp bilner.
4. Düzülip bilýän üýtgeýän sazlaýjy, 5-den 50 mikron inçe duman damjasyny öndürýänligi sebäpli, bu duman, wektor göterijileri we zyýan berijileri ýok etmek üçin dezinfeksiýalary, biosidleri ýa-da insektisidleri we beýleki suw esasly çözgütleri çalt ulanyp biler,
5.Bu duman 0-18 LPH arasynda güýçli akym tizligini döredip biler we 1 minutdan 200 m² meýdany aňsatlyk bilen örtüp biler.
6.Motor RPM sazlap bolýan, pürküjini has uzak ýa-da gysga aralyk düzüň.

36

2-nji nesil pioneri

1. Aşakda goşmaça funksiýa,
2.Solenoid klapan gurup, taýmeriň awtomatiki dolandyryş pürküjisini goýup bilersiňiz,
3. GPS gurup bilersiňiz, SD karta akym tizligini, pürküji wagtyny we her iş üçin pürküji ýoluny ýazga alar.
4. LED dolandyryş panelinde motor RPM, pürküji wagty, awtomatiki başlangyç, pürküji awtomatiki togtadylýar.
5. Batareýa, şlang sepmek üçin has berk gorag.
6. 3 sagat üznüksiz işlemek üçin uly batareýany gurnamagy ýa-da 1 sagat kiçi batareýa işini saýlap bilersiňiz.

Aýratynlyk

Batareýany saýlamak islege bagly,
1.Kiçijik batareýany, ýeňil agramy, amatly göteriji maşyny gurup bilersiňiz.Naprýa .eniýe: 24V, Batareýanyň kuwwaty: 10Ah, ýokary tizlik 30 minut töweregi, haýal tizlik 45 minut töweregi işläp biler.Zarýad beriş wagty: 4 sagat, 10 sagatdan köp zarýad bermäň.
2. Uly litiý batareýasyny gurup bilersiňiz, naprýa: eniýe: 24V, batareýanyň kuwwaty: 10Ah, ýokary tizlik 60 minut töweregi, haýal tizlik 90 minut töweregi işläp biler.Zarýad beriş wagty: 11 sagat, 12 sagatdan köp zarýad bermäň.

37

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler