Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman 606 5L kuwwatly göçme güýç pürküji dezinfeksiýa duman spreýeri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

“Longray” batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman 606 modeli, Li-Ion bilen işleýän ULV dumanlaryny dünýäde ilkinji we ýeke-täk öndüriji.
Iň täze Li-Ion bilen işleýän duman, arzan bahadan we has ýeňil agramda pioneriň hilini hödürleýär.
ULV Sowuk duman 606 modelinde batareýa işlemäge erkinlik berýär, töwereginde götermäge kabel ýok we golaýdaky diwar rozetkasy ýok.Batareýanyň ömri: 2 sagat üznüksiz işlemek.
606 modelimiz dezinfeksiýa işgärleri, zyýankeşlere garşy göreşi ýok etmäge we daş-töweregiňizdäki we köpçülik ýerlerinde wirusy öldürmäge kömek edýär.
606 Model Diňe poslama garşy iň oňat materialy saýlaň Uzak ömri 100% kepillendiriň.
Batareýa bilen işleýän ULV Sowuk duman 606 modeli, ony dolandyrmak aňsat, işlemek we hyzmat etmek, ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).

Model: 606

Arza

USP-täsin satuw nokady:
606 Model 1-nji gezek täze oýlap tapyş Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman, dünýäde başga täze üpjün ediji ýok, bu täze tehnologiýa modeli dünýäde.
Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman 606 modelinde hapalanma ýok, pes ses, daşky gurşawy has gowy goramak.
606 modelimiz, batareýanyň elektrik togy üçin üznüksiz pürkmek üçin 150 minut uzak wagt.
Takyk akym derejesi we damja gözegçiligi, duman damjasynyň ululygy hem ULV, hem-de galyndy pürküji üçin dolandyrylyp bilner.
ULV sowuk duman 606 modelinde sazlanylýan üýtgeýän sazlaýjy bar, 5-den 50 mikron inçe duman damjasy öndürilýär

33

ULV sowuk duman, wektor göterijileri we zyýan berijileri, dezinfeksiýa we ş.m. ýok etmek üçin dezinfeksiýalary, biosidleri, pestisidleri ýa-da insektisidleri we beýleki suw esasly çözgütleri çalt ulanyp biler.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler