Çantaly termiki duman himiki dezinfeksiýa çybyn duman maşynynyň täze 2021 modeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Çantaly termiki duman enjamy, aňsat we amatly, arka tarapdan amatly spreý.
Çantaly termiki duman Tokaý hojalygy, ekinleri goramak üçin ýörite ulanylýar.
TS-35A modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
TSB-35 modeli TSB-35 (W) ýaly birmeňzeş funksiýa we öndürijilik, Diňe tapawut onuň dumanly turbasy dogry, egilmeýär, has ýokary agaç we ekinlere laýyk spreý.

29

Model: TSB-35

Arza

Çantaly termiki duman ownuk duman damjasy tehnologiýasynyň oba hojalygynyň ekinlerine we ösümlikleri goramagyna artykmaçlyk getiriň.Pestisid damjasynyň diňe bir uçuşda zyýanly mör-möjekler bilen aragatnaşyga girmän, giň goralmagy üçin ösümlikleriň üstünde ýerleşip, inçe, göze görünmeýän duman döredip biler.
Tropiki ekinleri goramakda, ýapraklar “ýapyk” örtük emele getirýän uly ýapraklaryň aşagynda üstünlikli bejermek üçin sumka termiki duman giňden ulanylýar, sumka termiki duman himiki serişdeleri kanopa çenli göterip bilýär, bu bejeriş materiallarynyň ýapraklara ýerleşmegine mümkinçilik berýär. Boý.Köplenç bejerilýän dört ekin rezin we ýag palmasy, kakao, kokos agajydyr.
Spreý bejergisi ir säher bilen, termiki ýokarky tok iň güýçli bolanda we agdyklyk edýän şemal iň gowşak bolanda amala aşyrylýar.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

10 kg

Ölçegleri (L x W x H)

700 x 345 x 950 mm

Agramy, boş (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

14,5 kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1110 x 355 x 520 mm

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5-2L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

18.8 / 24.8 Kw / sag

Iň ýokary akym tizligi

42 L / sag

Oilag bilen akym tizligi

8-42 L / sag

Energetika

2 x 1.5 V.

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar

Aýratynlyklary

Çantaly termiki duman enjamy, aňsat we amatly, arka tarapdan amatly spreý.
Çantaly termiki duman Tokaý hojalygy, ekinleri goramak üçin ýörite ulanylýar.
TSB-35 (W) modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
TSB-35 (W.

30

Model: TSB-35

Arza

Çantaly termiki duman, insektisidler, fungisidler, germisidler we başgalar ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri sepip biler.
Çantaly termiki duman ownuk duman damjasy tehnologiýasynyň oba hojalygynyň ekinlerine we ösümlikleri goramagyna artykmaçlyk getiriň.Pestisid damjasynyň inçe, göze görünmeýän dumanlaryny döredip biler, bu diňe uçuşda zyýanly mör-möjekler bilen gatnaşyga girmän, giňeldilen gorag üçin ösümlikleriň üstünde ýerleşer.

31

Tropiki ekinleri goramakda, ýapraklar “ýapyk” örtük emele getirýän uly ýapraklaryň aşagynda üstünlikli bejermek üçin sumka termiki duman giňden ulanylýar, sumka termiki duman himiki serişdeleri kanopa çenli göterip bilýär, bu bejeriş materiallarynyň ýapraklara ýerleşmegine mümkinçilik berýär. Boý.Köplenç bejerilýän dört ekin rezin we ýag palmasy, kakao, kokos agajydyr.
Spreý bejergisi ir säher bilen, termiki ýokarky tok iň güýçli bolanda we agdyklyk edýän şemal iň gowşak bolanda amala aşyrylýar.

Arza

Agramy, boş

10 kg

Ölçegleri (L x W x H)

700 x 345 x 950 mm

Agramy, boş (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

14,5 kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1110 x 355 x 520 mm

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5-2L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

18.8 / 24.8 Kw / sag

Iň ýokary akym tizligi

42 L / sag

Oilag bilen akym tizligi

8-42 L / sag

Energetika

2 x 1.5 V.

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler