Biz hakda

Şençzhenen Longraý Tehnologiýa Ş.

Adamlary, haýwanlary, ekinleri, dezinfeksiýa we arassa gurşawy goramak üçin aşakdaky maşyn öndürmek we marketing.
“Longray” önümleriniň diapazony: malylylyk duman, Elektrik ULV Sowuk duman, Batareýa bilen işleýän simsiz ULV sowuk duman, uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman maşynlary, uckük awtoulaglaryna oturdylan ULV sowuk duman, ulag-dezinfeksiýa kanaly we ş.m. Duman konfigurasiýasy bar bolsa, ähtimallyk bar ýasaýarys.

Malylylyk duman

ULV sowuk duman

Malylylyk dumanynyň uzyn aralygy:
Çantaly termiki duman, el bilen işleýän termiki duman we ýük awtoulagynda oturdylan termiki duman.Oba hojalygynyň ekinlerini dezinfeksiýa etmek üçin ownuk duman damjasy tehnologiýasynyň termiki duman artykmaçlygyny hödürleýärler.

Malylylyk duman Uçuşda zyýan berijilere, şeýle hem ösümligiň üstünde ýerleşýänlere göze görünmeýän damja döredýär.Malylylyk duman, suw we ýag esasly himiki serişdeleri hem paýlamaga ukyply.

Teflon we Witon gatlaklary, içindäki her hili ergin üçin ähli möhürleri, gazetleri we diafragmany himiki taýdan inert edýär.

3
4

ULV sowuk dumanlaryň uzyn aralygy öz içine alýar: Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman, Elektrik ULV sowuk duman we ýük awtoulagyna gurlan ULV sowuk duman.Dumanlarymyz dag we jeňňel ýerlerinde zyýankeşlere garşy göreşi aňsatlaşdyrýar.

Çäksiz sazlanyp bilinýän akym sazlaýjy, zerur akym tizligini we duman damjasynyň ululygyny üpjün edýär.Bular ammarlarda, zawodlarda, süýt önümlerinde, guş ammarlarynda, azyk gaýtadan işleýän zawodlarda we teplisalarda ulanmak üçin ajaýyp.

Jemgyýetiň saglygyny goramak üçin ulanylýan ähli himiki serişdeleri, şol sanda dezinfeksiýa, wektorlara gözegçilik, zyýankeşlere garşy göreş we ekinlerden goramak ýaly spreýleri sepip bilerler.

Ulaglary dezinfeksiýa kanaly

5

Ulaglary dezinfeksiýa kanalymyzyň bir topary, ulag serişdesini we arassaçylyk gorag çägine girmeli ýa-da käbir hapalanan ýerlerden çykmaly adamlary çalt, netijeli dezinfeksiýa etmek üçin niýetlenendir.Infragyzyl datçik bilen enjamlaşdyrylan bu kanaldan geçýän nyşana awtomatiki pürküji berýär.Az himiki serişdeleri ulanýan, sepmek wagtyny gysgaldýan, zähmeti tygşytlaýan, ýöne has täsirli dezinfeksiýa berýän ULV pürküjini ulanýarlar.Anghli burçlara we nyşanyň hemme ýerine gowy pürkmek üçin sazlap boljak dürli pürküji burçlary gurmak aňsatlaşdyrýar.